Hiszpański dla dzieci

Home Kursy Dla dzieci Hiszpański dla dzieci
Informacje

Informacje

Zapraszamy na zajęcia dzieci od 7 lat. Program dostosowany jest do wieku grupy i stopnia znajomości języka. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach, istnieje także możliwość nauki indywidualnej.

Celem zajęć jest pozytywna motywacja do nauki i uwrażliwienie na język, a także nauczenie poprawnej wymowy i opanowanie umiejętności mówienia oraz rozumienia języka hiszpańskiego. Pracujemy nad poprawnością w mowie i piśmie.

W program zajęć włączone są pomoce audiowizualne – piosenki, filmiki oraz gry, które mają na celu utrwalenie i poszerzenie słownictwa oraz urozmaicenie lekcji. Przy każdym temacie wprowadzane są informacje kulturowe na temat Hiszpanii.  Lektor na bieżąco tłumaczy ciekawostki i różnice w realiach polskich i hiszpańskich, aby wzbudzić w dzieciach wrażliwość i tolerancję wobec odmienności oraz ciekawość innej kultury.

Program zajęć jest zbudowany tak, by rozwijać zdolności językowe, komunikacyjne, poszerzać słownictwo i zasób pojęć.

Na umiejętności gramatyczno – językowe składa się poznanie min:

alfabetu, rodzajniku nieokreślonego, liczby pojedynczej i mnogiej, literowanie wyrazów, zaimków osobowych, czasownika być, zaimków wskazujących, rodzajów, pytania i przeczenia, rodzajników określonych, czasownika mieć, przysłówków, liczebników, zaimków nieokreślonych, odmiany czasowników regularnych, czasu teraźniejszego, czasownika robić, zaimków dzierżawczych, czasownika chcieć, przyimków, wyrażana przyczyny, czasownika iść; przychodzić, czasowników zwrotnych, czasowników nieregularnych, liczebników, zaimków typu komu? czemu?, konstrukcji „musieć coś zrobić”, wyrażania celu, imiesłowu czynnego, konstrukcji wyrażającej czynność wykonywaną w momencie mówienia, zaimki: kogo? co?, konstrukcji pozwalającej wyrazić przyszłość, mowy zależnej

Na umiejętności komunikacyjne składa się opanowanie:

czytania, akcentowania i literowania, przywitania, pożegnania, przedstawianie siebie i innych, określania przynależności, liczby i ilości, opis osób i zwierząt, czynności w szkole, wyrażania opinii, zgody, opisu rodziny, określanie wieku, położenie osób i przedmiotów, opisu miejsca zamieszkania, wyrażanie radości, przyczyny, określanie godziny, koloru, akceptowania propozycji, pisania maila, opisu stanów uczuciowych, zainteresowań, proponowanie wyjścia do kina/na basen, wyrażania żalu, czynności domowych, podawanie adresu, opis miejsca, opis pogody, wyrażanie konieczności, celu, podziękowanie, przeprosiny, prośby, wyrażenie umiejętności, zamawianie posiłków, intonacja zdań pytających, wyrażanie czynności przyszłych, przekazywanie informacji od innych osób, wzmocnienie wypowiedzi, intonacja wykrzyknień.

Na umiejętności językowe składają się min:

przedmioty w klasie, hiszpańskie imiona, nazwy państw i narodowości, przedmioty codziennego użytku, rzeczowniki i przymiotniki – opis osób, zawody, zainteresowania, członkowie rodziny, miesiące i znaki zodiaku, kolory, dni tygodnia, kierunki świata, obiekty publiczne, nastrój, czynności codzienne, zjawiska atmosferyczne, pory roku, przedmioty w domu, jedzenie, święta, części odzieży

Założone osiągnięcia:

  • motywacja i uwrażliwienie na język
  • rozumienie i posługiwanie się językiem hiszpańskim w mowie i piśmie
  • udzielanie poprawnych odpowiedzi na pytania
  • samodzielne konstruowanie pytań i odpowiedzi w różnych sytuacjach komunikacyjnych
  • znajomość obyczajowości i kultury hiszpańskiej
  • opanowanie poprawnych struktur gramatycznych
  • umiejętność pracy indywidualnej i grupowej