Korepetycje szkoła średnia

Home Korepetycje Korepetycje szkoła średnia
Język polski
Matematyka
Język angielski

Język polski

Korepetycje z języka polskiego

Korepetycje z języka polskiego na poziomie szkoły średniej mając pomóc uczniowi zrozumieć bieżące zagadnienia poruszane na lekcjach i nadrobić zaległości. Korepetycje dają wiedzę z zakresu literatury i gramatyki języka polskiego. Pomagamy w zrozumieniu i odbiorze dzieła literackiego, przybliżamy tematykę lektur.

Pomagamy w napisaniu konspektu pracy maturalnej – doborze literatury podmiotu i przedmiotu, napisaniu bibliografii, planu ramowego pracy.

Omawiane treści nauczania są zgodne z podstawą programową. Stosujemy się do przyjętych osiągnięć na etapie kształcenia ponadgimnazjalnego:

 • słuchanie i mówienie
 • pisanie i redagowanie tekstów
 • czytanie
 • odbiór dzieł sztuki (w wymiarze interpretacyjnym, historycznym, aksjologiczno – egzystencjalnym)
 • samokształcenie

Cele zajęć:

 • doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem polskim ( tekst pisany i mówiony)
 • kształtowanie hierarchii wartości w oparciu o dzieła kultury
 • wzmocnienie wiary w swoje możliwości oraz poczucie odpowiedzialności za własny rozwój
 • poznanie dzieł literackich
 • bieżąca pomoc i sprawdzenie samodzielności wykonywanych zadań
 • rozbudzanie zainteresowań
 • przygotowanie ucznia do świadomego i krytycznego odbioru kultury – także masowej

Matematyka

Korepetycje z matematyki

Przygotowujemy młodzież do egzaminu maturalnego z matematyki w zakresie podstawowym oraz rozszerzonym. Pomagamy zrozumieć bieżące zagadnienia poruszane na lekcjach matematyki, ćwiczymy zdobyte umiejętności, aby uschematyzować wiedzę i utrawalić materiał.

Program korepetycji jest indywidualnie dostosowany do potrzeb ucznia. Na poziomie szkoły średniej powtarza się następujące zagadnienia, w zależności od poziomu, do którego przygotowuje się maturzysta:

Zakres podstawowy Zakres rozszeżony
I. Wykorzystanie i tworzenie informacji
Uczeń interpretuje tekst matematyczny. Po rozwiązaniu zadania interpretuje otrzymany wynik. Uczeń używa języka matematycznego do opisu rozumowania i uzyskanych wyników.
II. Wykorzystanie i interpretowanie reprezentacji
Uczeń używa prostych, dobrze znanych obiektów matematycznych. Uczeń rozumie i interpretuje pojęcia matematyczne oraz operuje obiektami matematycznymi.
III. Modelowanie matematyczne
Uczeń dobiera model matematyczny do prostej sytuacji i krytycznie ocenia trafność modelu. Uczeń buduje model matematyczny danej sytuacji, uwzględniając ograniczenia i zastrzeżenia.
IV. Użycie i tworzenie strategii
Uczeń stosuje strategię, która jasno wynika z treści zadania. Uczeń tworzy strategię rozwiązania problemu.
V. Rozumowanie i argumentacja
Uczeń prowadzi proste rozumowanie, składające się z niewielkiej liczby kroków. Uczeń tworzy łańcuch argumentówi uzasadnia jego poprawność.

Cele zajęć:

 • powtórzenie i utrwalenie wiedzy i umiejętności matematycznych niezbędnych do egzaminu maturalnego
 • pomoc w rozwiązywaniu zadań
 • samodzielność w rozumowaniu, wyciąganiu wniosków
 • sprawdzenie poprawności rozwiązywanych zadań, korekta błędów
 • wzmocnienie wiary w swoje mozliwości oraz poczucie odpowiedzialności za własny rozwój

Język angielski

Korepetycje z języka angielskiego

Na etapie szkoły średniej uczeń powinien opanować język na poziomie zapewniającym w miarę sprawną komunikację w odniesieniu do życia spraw codziennego. Powinien integrować dotychczas nabyte sprawność językowe, posiadać ogólne wiadomości kulturowo – cywilizacyjne na temat kraju języka nauczanego, a także nabywać umiejętności językowe poprzez kontakt z autentycznymi wypowiedziami ustnymi i pisemnymi.

Korepetycje dają możliwość weryfikacji nabytych umiejętności. Uczeń może sprawdzić się w bieżących zadaniach, ale także ćwiczyć i doskonalić wymowę. Utrwalanie i stałe powtarzanie słownictwa, wzbogaca sprawność mówienia. Integracja pozostałych sprawności w zakresie aktywnego słychania, czytania i pisania pomaga przygotować się do egzaminu maturalnego.

Program korepetycji jest zgodny z podstawą naucznia w szkole średniej, obejmuje następujące treści:

1. W zakresie słuchania:

 • rozumienie ogólnego sensu oraz intencji prostych wypowiedzi osób posługujących się tym językiem jako macierzystym
 • rozumienie sensu prostych, autentycznych wypowiedzi w różnych warunkach odbioru (np. rozmowa przez telefon, komunikat na dworcu)
 • wyszukiwanie informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach
 • rozumienie ogólnego sensu prostych wypowiedzi zawierających niezrozumiałe elementy, których znaczenia uczeń może domyślić się (np. z kontekstu)

2. W zakresie mówienia:

 • uzyskiwanie i udzielanie informacji dotyczących życia codziennego
 • formułowanie w miarę płynnych, krótkich i spójnych wypowiedzi na określone tematy, z zastosowaniem form gramatycznych odpowiednich do wyrażania teraźniejszości, przeszłości i przyszłości oraz relacji przestrzennych
 • posługiwanie się odpowiednimi środkami językowymi dla wyrażenia intencji, uczuć, emocji w sytuacjach życia codziennego
 • poprawne językowo i logiczne wyrażanie myśli i opinii na określone tematy
 • relacjonowanie wypowiedzi innych osób
 • właściwa reakcja językowa na wypowiedź rozmówcy oraz stosowanie rutynowych zachowań językowych
 • inicjowanie i podtrzymywanie prostej rozmowy
 • prowadzenie prostych negocjacji w sytuacjach życia codziennego
 • opanowanie wymowy w stopniu zapewniającym zrozumiałość wypowiedzi osób posługujących się tym językiem jako macierzystym

3. W zakresie czytania:

 • rozumienie powszechnie spotykanych dokumentów i tekstów autentycznych, takich jak: rozkłady jazdy, ogłoszenia, reklamy, menu, listy i instrukcje
 • rozumienie prostego tekstu narracyjnego
 • rozumienie ogólnego sensu prostego tekstu przy czytaniu pobieżnym
 • rozumienie ogólnego sensu tekstu, który zawiera fragmenty niezrozumiałe
 • wyszukiwanie konkretnych informacji z częściowo niezrozumiałego tekstu

4. W zakresie pisania:

 • sformułowanie i zapisanie własnego oraz otrzymanego prostego komunikatu
 • napisanie prostego tekstu użytkowego (np. zaproszenia, rezerwacji, podania, curriculum vitae, ogłoszenia) oraz wypełnianie formularzy
 • napisanie streszczenia prostego tekstu
 • stosowanie właściwego słownictwa, struktur morfosyntaktycznych i zasad ortografii w prostych tekstach

5. Inne umiejętności:
korzystanie ze słownika jedno- i dwujęzycznego oraz innych źródeł informacji, w tym również elektronicznych

Ilość godz w tyg: do ustalenia
Odbiorcy: uczniowie szkoły średniej
Liczba osób: zajęcia indywidualne

Cele zajęć:

 • zapewnienie dostępu do materiałów autentycznych – w miarę możliwości multimedialnych, których wybór odpowiada obowiązującym normom wychowawczym
 • wdrażanie do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego
 • zapewnienie maksimum kontaktu z językiem obcym oraz możliwość aktywnego używania języka mówionego i pisanego
 • wspieranie w rozwijaniu postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
 • pomoc w bieżących zadaniach, sprawdzanie poprawności ich wykonania
 • rozwijanie poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe