Korepetycje gimnazjum

Home Korepetycje Korepetycje gimnazjum
Język polski
Matematyka
Język angielski

Język polski

Korepetycje z języka polskiego

Zajęcia prowadzą nauczycielki z wieloletnim doświadczeniem i stażem pracy w szkolnictwie. Program korepetycji jest indywidualnie dostosowany do potrzeb i umiejętności ucznia. Skupiamy się wówczas na zagadnieniach, które sprawiają największe trudności.

Zajęcia odbywają się w siedzibie prowadzenia kursów, ale istnieje też możliwość spotykania się w miejscu umówionym z uczniem.

Na zajęciach uczniowie powtarzają i doskonalą wiedzę i umiejętności zgodne z podstawą programową nauczania języka polskiego w klasach 4-6:

 • słuchanie i rozumienie tekstów
 • czytanie i rozumienie tekstów
 • praca z tekstem literackim
 • praca z innymi tekstami kultury (film, teatr, malarstwo, muzyka poważna i popularna, radio, telewizja, prasa, komiks, reklama)
 • korzystanie z tekstów informacyjnych
 • tworzenie tekstów mówionych (indywidualna wypowiedź, rozmowa, dyskusja)
 • realizacja głosowa tekstów mówionych
 • poznanie i tworzenie wypowiedzi: opowiadanie, opis, plan, streszczenie, pamiętnik, sprawozdanie, charakterystyka
 • tworzenie tekstów pisanych – pismo, ortografia, interpunkcja
 • poznanie i tworzenie form użytkowych – zaproszenie, list, ogłoszenie, instrukcja, tekst reklamowy, notatka
 • nauka o języku – składnia; czasownik, rzeczownik, przymiotnik, liczebnik, zaimek, przysłówek, przyimek i spójnik, wykrzyknik i partykuła; słownictwo i słowotwórstwo, fonetyka,
 • integracja treści ścieżek edukacyjnych na lekcjach języka polskiego: edukacja prozdrowotna, edukacja ekologiczna, wychowanie do życia w społeczeństwie, edukacja regionalna, wychowanie patriotyczne i obywatelskie

Cele zajęć:

 • nadrobienie zaległości
 • ćwiczenie, powtarzanie i utrwalanie bieżącego materiału szkolnego
 • pomoc w skupieniu uwagi i koncentracji ucznia
 • bieżąca pomoc w zadaniach domowych
 • motywacja ucznia do dalszej nauki

Matematyka

Nauczyciel pomaga uczniowi planować swoją pracę. Kształtuje uniwersalne postawy, sprawności i nawyki myślowe, a także uczy rozumieć abstrakcyjne pojęcia, dostosowując je do możliwości ucznia.

Najważniejsze, aby uczeń samodzielnie stosował w praktyce elementarne pojęcia i narzędzia matematyczne.

Program

Program nauczania na II etapie edukacyjnym klas IV-VI obejmuje następujące treści:

I. Sprawność rachunkowa

 • uczeń wykonuje proste działania pamięciowe na liczbach naturalnych, całkowitych i ułamkach
 • zna i stosuje algorytmy działań pisemnych oraz potrafi wykorzystać te umiejętności w sytuacjach praktycznych

II. Wykorzystanie i tworzenie informacji

 • uczeń interpretuje i przetwarza informacje tekstowe, liczbowe, graficzne
 • rozumie i interpretuje odpowiednie pojęcia matematyczne
 • zna podstawową terminologię
 • formułuje odpowiedzi i prawidłowo zapisuje wyniki

III. Modelowanie matematyczne

 • uczeń dobiera odpowiedni model matematyczny do prostej sytuacji
 • stosuje poznane wzory i zależności
 • przetwarza tekst zadania na działania arytmetyczne i proste równania

IV. Rozumowanie i tworzenie strategii

 • uczeń prowadzi proste rozumowanie składające się z niewielkiej liczby kroków
 • ustala kolejność czynności (w tym obliczeń) prowadzących do rozwiązania problemu
 • potrafi wyciągnąć wnioski z kilku informacji podanych w różnej postaci

Cele:

 • opanowanie bieżącego materiału szkolnego
 • pomoc w zadaniach sprawiających trudność
 • wykonywanie zadań dodatkowych dostosowanych do możliwości ucznia
 • opanowanie wiadomości i umiejętność praktycznego ich zastosowania
 • pomoc w organizacji pracy, skupieniu uwagi i koncentracji
 • dążenie do samodzielności w wykonywaniu zadań

Język angielski

Korepetycje na poziomie szkoły podstawowej mają przede wszystkim pomóc uczniowi w nadrobieniu zaległości, są konieczne w przypadku sprawdzania poprawności rozwiązywanych zadań domowych, a także mają zmotywować i zachęcić ucznia do dalszej nauki języka obcego.

Pomagamy opanować wiedzę z zakresu gramatyki, rozumienia tekstu (czytania) i pisowni. Na każdych zajęciach uczeń utrwala i powtarza słownictwo z poznanej partii materiału. Uczeń szkoły podstawowej powinien opanować znajomość języka na poziomie zapewniającym minimum komunikacji językowej.

Program korepetycji

Program, zgodny z podstawą nauczania w szkole podstawowej, obejmuje:

 1. sprawność rozumienia ze słuchu:
  • rozumienie ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy
  • rozumienie instrukcji nauczyciela
  • rozumienie sensu oraz wyszukiwanie informacji szczegółowych w nieskomplikowanych wypowiedziach i dialogach
 2. sprawność mówienia:
  • zadawanie prostych pytań oraz udzielanie odpowiedzi
  • zdobywanie i udzielanie informacji w typowych sytuacjach dnia codziennego
  • formułowanie krótkiej wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu, swoich przekonaniach i wartościach wraz z ich prostym uzasadnieniem
  • inicjowanie i podtrzymywanie prostej rozmowy dotyczącej typowych sytuacji dnia codziennego
  • opanowanie poprawnej wymowy w zakresie poznanego materiału językowego
 3. sprawność czytania:
  • rozumienie powszechnie spotykanych dokumentów, takich jak: menu, rozkład jazdy, ogłoszenia, reklamy, listy i instrukcje
  • wyszukiwanie konkretnych informacji w prostych tekstach, rozumienie ogólnego sensu prostych, adaptowanych tekstów
 4. sprawność pisania:
  • dostrzeganie różnic między fonetyczną a graficzną formą wyrazu
  • umiejętność poprawnego zapisu większości słów znanych ze słuchu
  • napisanie krótkiego listu o sobie i swoich zainteresowaniach, przekazanie prostej informacji
 5. inne umiejętności:
  • korzystanie ze słownika dwujęzycznego

Cele zajęć:

 • rozwijanie w uczniu poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe
 • stopniowe przygotowanie do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego
 • rozwijanie postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur
 • bieżąca pomoc w zadaniach, sprawdzanie poprawności wykonywanych zadań
 • pomoc w skupieniu uwagi i koncentracji
 • rozbudzanie zainteresowań, motywacja do dalszej nauki